wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Ana Sayfa
Lazer Epilasyon
Kimyasal Peeling
Cilt Bak�m�
Mezoterapi
Botoks
Foto - Galeri
�leti�im

r epilasyon )

 

LAZER I�INININ EP�LASYON ETK�S� NASIL OLU�UR?( Lazer epilasyon )

lazer epilasyon

�stenmeyen t�ylerin lazer ile yok edilmesi y�nteminde temel prensip; k�l ve k�l k�k�nde bulunan, k�la rengini veren melanin pigmenti ile �����n etkile�imidir. Melanin, �zerine d��en lazer ���n�n� absorbe eder. Absorbe olan ���n, �s� enerjisine d�n��erek k�l k�k�n� tahrip eder.

Kal�c� lazer epilasyon ( lazerli Epilasyon ) y�ntemi i�in lazer ���n�n�n cildin derinliklerine n�fuz ederek k�l k�k�ne ula�mas� ve �s� enerjisine d�n��erek k�ke hasar vermesi gerekir. K�l k�kleri, v�cudun �e�itli yerlerinde de�i�mekle birlikte y�zeyin 2-5 mm alt�ndad�r. Epilasyon ama�l� geli�tirilen cihazlarda, ���n�n -dalga boyu- cilt alt�nda ula�t��� mesafenin bu s�n�rlar i�inde olmas� gerekmektedir.

Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) `da se�ici fototermoliz denen y�ntem kullan�larak melanin ta��yan k�l� yok etmeye yetecek, ancak �evredeki dokuya zarar vermeyecek �l��de lazer ���n� g�nderilmektedir. Bu nedenle g�venli ve etkili bir epilasyon i�in, cilt rengi; k�l rengi, kal�nl��� ve yo�unlu�u dikkate al�narak cilde g�nderilecek enerji de�erini ve g�nderilme s�resini belirlemek b�y�k �nem ta��r. Diod Lazer gibi geli�mi� lazer epilasyon teknolojilerinde ki�inin cilt ve k�l �zelliklerine g�re �zel ayarlamalar yap�lmas�n� m�mk�n k�lan geli�mi� bilgisayar sistemleri bulunmaktad�r. Ki�iye ve b�lgeye �zel en efektif dozlar�n uzman doktorlar taraf�ndan belirlenmesi gerekmektedir. Zira i�lemin olmas� gerekenden d���k dozlarla uygulanmas� seanslar�n uzamas�na, tam tersine y�ksek olmas� ciltte yan�k ve lekelenmelere yol a�maktad�r.

 

Kimyasal Peeling  | Cilt Bak�m�  | Mezoterapi  | Botoks 

developed by adtasarim
� 2007 Estia Estetik ve G�zellik Merkezi